Чрез зареждането на сайта „www.rescuer.team”, Вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля, не използвайте този сайт.

  1. Юридическо лице:

Юридическото лице, което предоставя услугата, е Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ (наричано по-долу за краткост СНЦ АСП), с ЕИК 206177080 и адрес на управление:

гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Васил Соколов, 7, ет. 1

МОЛ: Георги Влайков

  1. Права на интелектуална собственост:

    Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права и нерегламентираното им използване представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.

  1. Конфиденциалност на личните данните:

    Всички доброволно предоставени от Вас данни при използване на сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.rescuer.team за поддръжка на функционалността на предлаганите услуги в сайта.

   СНЦ АСП изрично Ви уведомява, че предоставените от Вас лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Ваши лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато това се налага за защита на права и законни интереси на СНЦ АСП и/или други потребители на сайта.

  1. Органичаване на отговорността:

   СНЦ АСП полага всички възможни усилия за да поддържа вярна, точна и актуална информация, но това не изключва възможността от възникване на обективни несъответствия или пропуски. СНЦ АСП не носи отговорност за последиците, включително евентуални вреди, породени от/или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

   СНЦ АСП не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на информационния ресурс на сайта, като и за информацията, съдържаща се в други сайтове, от които водят линкове към този сайт.

  1.   Промени:

    СНЦ АСП си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като не носи отговорност, ако те не са прочетени своевременно от потребителите на сайта.

   За въпроси, моля, използвайте формата за контакт.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner