Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица. Използването на предлаганите от сайта услуги е възможно само след като приемете и се съгласите с настоящите условия. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С цел предоставяне на услугите в сайта  www.rescuer.team.bg  Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ (наричано по-долу за краткост СНЦ АСП), с ЕИК 206177080 и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Васил Соколов, 7, ет. 1, ЕИК 206177080 и МОЛ: Георги Влайков, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни СНЦ АСП спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

  1. ГРУПИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ:

Във връзка с предоставяните Услуги Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ обработва информация относно следните Субекти на данни:

1)   физически лица, ползватели на Сайта, без регистрация;

2)   физически лица, отправили запитвания (включително чрез обаждане по телефона и/или връзка чрез контактната форма), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“

3)   физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (включително чрез обаждане по телефона и/или връзка чрез контактната форма), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“

  1. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ:

  2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

1)   Форма за контакт. Формата за контакт Ви дава възможност да се свържете с нас във връзка със запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция. Вашите съобщения съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

 

2)   Кореспонденция, жалби и сигнали. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонните номера на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“, чрез изпращане по електронна поща или контактна форма, Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“, съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.

  2.2. Специални категории/чувствителни данни.

Услугите на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта (включително чрез контактната форма на Сайта), чрез електронна поща или по телефона към Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни като:

1)   данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

2)   документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

  2.3. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

1)   Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквитка със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър.

2)   За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

3)   За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;

4)   За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

5)   Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

6)   Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта се използват логове със следните цели:

1)   За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

2)   Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

3)   Бисквитки. За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити.

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквитки и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги в сайта  www.rescuer.team.bgПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

  1. ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

 3.1. Легитимен интерес. Това са цели, свързани със законните Ви интереси и/или интереси на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“. Тези цели включват:

1)   Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

2)   Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.

3)   Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по въпроси, свързани с Услугите.

4)   Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

5)   Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 3.2. Законови задължения. Целите, свързани със спазване на законови задължения на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 3.3. Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

  1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

 

Типове данни

 

Период на съхранение

 

Пояснения

 

Лични данни (като име, фамилия, имейл адрес), информация за запитване чрез контактната форма и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)

 

За целия период на кореспонденция и до 2 /две/ години от прекратяване ѝ.

 

Данните Ви идентифицират като страна по предоставяне на Услугите в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на ползване на Услугите и във връзка защитаване на Вашите и нашите права.

 

Автоматичен вход

 

За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане в Сайта

 

Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица, освен Вас.

 

Бързи търсения

 

 

До изтриването им от Вас или до 6 /шест/ месеца Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения.

 

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

 

За период до 1 /една/ година

 

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания

 

Кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 2 /две/ години с цел подсигуряване надеждността на услугата.

 

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонните номера на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“, чрез изпращане чрез контактна форма или електронна поща, ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 2 /две/ години.

 

Бисквитки

 

До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите

 

За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

 

 

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

  1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин, освен в описаните в тази Политика, Условията и предвидените в закона случаи. Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от наша страна.

  5.1. Доставчици и подизпълнители

Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

  5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ и/или други потребители на Услугите.

  5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

  1. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Регламентът предвижда следните права:

  6.1. Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

  6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез запитване на rescuer.plovdiv@gmail.com

  6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време. За тази цел, моля да се свържете с нас на rescuer.plovdiv@gmail.com

  6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 2 /две/ година след прекратяване на споразумението, се съхранява информация за него.

Виж раздел “Срок на съхранение”.

Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

  6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

  6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

  6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

  6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

  6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

 6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  1. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“ не носи отговорност за верността на предоставените от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

  1. ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Отговорник по защита на данните на Сдружение с нестопанска цел „Аварийно спасяване Пловдив“

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Васил Соколов, 7, ет. 1

Имейл: rescuer.plovdiv@gmail.com

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner